Obchodní podmínky a Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Správcem osobních údajů je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod (viz Kontakty)

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat pověřeného zástupce správce a provozovatele webu Ivana Matouše na adrese ivan@harmonickevztahy.cz

Obchodní podmínky pro placené produkty

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury, garance, reklamace, odstoupení od smlouvy
4. Forma platby
5. Odpovědnost za obsah webu
6. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.harmonickevztahy.cz
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej ebooků Harmonické vztahy podle Astrologie 9 planet (dále také jako „HVA9P“) a Zdraví těla a mysli podle Astrologie 9 planet (dále "ZTMA9P).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod, Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 12800, IČ 06890636 (viz Kontakty).
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou ebooku HVA9P a/nebo ZTMA9P přijímáte, že jakékoliv použití informací a úspěchy či neúspěchy plynoucí z uplatnění informací v eboocích obsažených, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej ebooku HVA9P a/nebo ZTMA9P. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.harmonickevztahy.cz
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.harmonickevztahy.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury, garance spokojenosti - reklamace
Cena.
Ve shrnutí objednávky a v objednacím formuláři najdete vždy v aktuální výši dle zvolenéch produktů a zvolených parametrů platby. Ceny jsou uváděny s DPH.
Smluvní pokuta.
Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura.
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti - reklamace - odstoupení od smlouvy.
Odběratel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kurzovného v minimální lhůtě 14 dní od odeslání předmětu smlouvy na jeho emailovou adresu.
V případě, že účastník využije v právoplatném termínu Garanci spokojenosti - reklamaci, bude mu kurzovné vráceno na základě vystaveného dobropisu s formou platby bankovním převodem.
Požadavek na odstoupení od smlouvy musí uživatel oznámit prodávajícímu v garančním termínu emailem na adresu fakturace@matousovi.cz. Současně je povinen přestat používat předmět smlouvy a smazat jeho soubor ze svého elektronického zařízení (počítače, tabletu, chytrého telefonu)!

Článek IV. – Forma platby
Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí bankovním převodem. Splatnost faktury je 5 dní.

POZOR!

Z technických důvodů je nyní pozastavena možnost online platby přes platební bránu GoPay!

Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c) Platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.

Článek V. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2018. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.